Vitrine Karina 97 SB

Vitrine Karina 97 Selbstbedienungsvitrine
(B x T x H) 941 x 735 x 1340 mm
kg

Vitrine Karina 137 SB

Vitrine Karina 137 Selbstbedienungsvitrine
(B x T x H) 1341 x 735 x 1340 mm
kg

Vitrine Karina 97 SB W

Vitrine Karina 97 Selbstbedienungsvitrine mit geschlossener Rückwand
(B x T x H) 941 x 700 x 1340 mm
kg

Vitrine Karina 137 SB W

Vitrine Karina 137 Selbstbedienungsvitrine mit geschlossener Rückwand
(B x T x H) 1341 x 700 x 1340 mm
kg