Abfalleimer

kg

Abfalleimer 50 Liter, 380 x 605 mm, Art.-Nr.: IP0001-0147

Abfalleimer 50 Liter, 380 x 605 mm, Art.-Nr.: IP0001-0147
kg

Abfalleimer 95 Liter, 450 x 685 mm, Art.-Nr.: IP0003-0147

Abfalleimer 95 Liter, 450 x 685 mm, Art.-Nr.: IP0003-0147
kg

Abfalleimer 50 Liter, 380 x 605 mm, Art.-Nr.: IP0004-0147

Abfalleimer 50 Liter, 380 x 605 mm, Art.-Nr.: IP0004-0147
kg

Abfalleimer 95 Liter, 450 x 685 mm, Art.-Nr.: IP0006-0147

Abfalleimer 95 Liter, 450 x 685 mm, Art.-Nr.: IP0006-0147
kg

Mehlwagen 195 Liter, 465 x 750 x 785 mm, Art.-Nr.: IP0014-0147

Mehlwagen 195 Liter, 465 x 750 x 785 mm, Art.-Nr.: IP0014-0147
kg

Müllsackwagen, Edelstahl, Art.-Nr.: IP0049-0147

Müllsackwagen, Edelstahl, Art.-Nr.: IP0049-0147